Regulamin TripTime.pl

REGULAMIN SERWISU triptime.pl

1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa, jak użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu triptime.pl. Treści zamieszczane w Serwisie triptime.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Interneto, chyba że z opisu danej funkcjonalności wynika inaczej, jednak z pełnej funkcjonalności Serwisu triptime.pl mogą korzystać tylko zalogowani Użytkownicy. Serwis triptime.pl udostępnia swoje zasoby teleinformatyczne i umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Spółka nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w treści.
Dostęp do treści w Serwisie triptime.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom


2. Rejestracja w Serwisie triptime.pl
Zarejestrować się w Serwisie triptime.pl mogą osoby fizyczne.W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie triptime.pl co najmniej: nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza pojawiać się w Serwisie triptime.pl (login), adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy), swoje miejsce zamieszkania (miasto), płeć oraz hasło, zaakceptować Regulamin. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji może zostać poproszona o podanie dodatkowych danych lub wykonanie dodatkowych czynności w celu Uwierzytelnienia Konta. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu triptime.pl po podaniu loginu i hasła (logowanie).
Użytkownicy mają dodatkową możliwość logowania się w Serwisie triptime.pl z wykorzystaniem ich danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych, które każdorazowo są wskazane na stronach Serwisu triptime.pl.  W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć. Użytkownik ma wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 3.5 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu triptime.pl, w szczególności: zamieścił, ocenił (oddał głos) lub skomentował daną informację.


3. Podstawowa funkcjonalność Serwisu triptime.pl
Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie triptime.pl wybrane przez siebie infrmacje.Użytkownicy mogą również generować plan podróży na bazie wybranych lokalizacji które określają.
Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolną informację, jak również odpowiadać na zamieszczone już komentarze.
Użytkownikom może zostać udostępniona funkcja pozwalająca na komentowanie lub ocenianie innych treści zamieszczanych w Serwisie triptime.pl oraz funkcja pozwalająca na wymianę informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet.


4. Zasady korzystania z Serwisu triptime.pl
Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu triptime.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie triptime.pl.
Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich.
Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie triptime.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Spółkę na potrzeby prowadzenia Serwisu triptime.pl oraz przez innych 
Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie triptime.pl, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.


5. Rola operatora Serwisu triptime.pl
W ramach Serwisu triptime.pl Spółka udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu triptime.pl w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu triptime.pl, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie triptime.pl.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Spółka zawiadomi Użytkownika w ramach jego Konta.
W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć informacje dodane przez użytkownika wraz ze wszystkimi komentarzami, jeżeli umieszczenie go w Serwisie triptime.pl narusza postanowienia Regulaminu. Spółka nie ma jednak obowiązku weryfikacji Znalezisk lub komentarzy.
W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie triptime.pl narusza postanowienia Regulaminu. Spółka nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie triptime.pl.
W uzasadnionych przypadkach i zakresie Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu triptime.pl (czasowa blokada Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. 


6. Ochrona prywatności
Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkownika niezbędnych dla realizacji postanowień Regulaminu. Dane te są przetwarzane przez Spółkę dla zawarcia i wykonania umowy na warunkach określonych w Regulaminie, w tym zapewnienia należytej jakości usług, monitorowania i weryfikacji poprawności tej umowy – przez czas jej trwania (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników również w innych celach i zakresie, szczegółowo wskazanych w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem https://www.triptime.pl/polityka-prywatnosci/
Spółka przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Polityka prywatności” – dostępny pod adresem https://triptime.pl/polityka-prywatnosci/. Dokument ten zawiera pełne informacje wymagane przez RODO. Użytkownik powinien szczegółowo się z nim zapoznać i go zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.


7. Postępowanie reklamacyjne
Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu triptime.pl.
Reklamacje można zgłaszać pisemnie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: pomoc@triptime.pl
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie triptime.pl, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Spółkę prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Konta.


8. Zakończenie korzystania z Serwisu triptime.pl


Świadczenie usług w ramach Serwisu triptime.pl. ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: pomoc@triptime.pl

Spółka może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:
Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem triptime.pl i świadczonych przez Spółkę, lub
W innych niż wskazane w powyższym punkcie 9.3 sytuacjach Spółka uprawniona jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie triptime.pl


9. Postanowienia końcowe


Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu triptime.pl a także przesyłany droga poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkowników w przypadkach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawne. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Spółka poinformuje o tym na stronach Serwisu triptime.pl, a w odniesieniu do Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika.
Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać Użytkowników wchodzą w życie w terminie określonym przez Spółkę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie triptime.pl.
Przy pierwszym logowaniu w Serwisie triptime.pl, które następuje po ogłoszeniu zmian Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o tych zmianach oraz o możliwości ich akceptacji.
W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w powyższych punktach 9.1 i 9.2, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.


We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Spółkę w ramach Serwisu triptime.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 


Akceptuje politykę prywatności i ciasteczka na stronie które zostały opisane w pod adresem https://triptime.pl/polityka-prywatnosci